کاش جایِ گوسفندی در منا                                        

 

                 ذبح می کردیم “خود” را بی صدا

 

کاش قربانی شود در ما غرور                         

 

                  این منیّت ، این هوس ، این ادّعا

 

خالی از حرص و طمع گردیم اگر                              

 

                            می شویم آکنده از عشقِ خدا

 

عیدِ قربانِ من آن روزی بوَد                         

 

                      که رها گردم از این نفس و هوا

 

 

 

عیدمون مبارک:)