امشب حال هیچکدوممون خوب نیس...

حقم داریم تا تهش...

مطمئنم حال اونم خوب نیس...

دوبرابر ما گریه میکنه...

داره میبینه و جیکش درنمیاد...

خیلی سخته یونو؟...

نمیدونم چیشده ک بریده...

هیشکی نمیدونه!

تاکید میکنم...

هیشکی!!!!

یعنی هیچکسه...هیچکسه..هیچکس!

الان مقصر شمردن هم...

اللخصوص کسایی ک نیستن یا رفتن...

خیلی آسونه...

ولی بیایین امشبو هوای همو داشته باشیم...

بیایین امشب...

آدم باشیم!

بجای انگشت تقصیر گرفتن روی هم...

بهم دیگه حق بدیم و بغل کنیم هوم؟

باور کنین خوبی شمارو ب گند نمیکشه!خخ

ی امشب فقط!

از فردا هرچی خاسین باشین...

ی...

امشب!